Vedtekter for Matilda AS 2013-2014

 

 

§ 1 Eierforhold

Barnehagen er et aksjeselskap med styret som øverste organ. Styret består av eiere Gunnar Johannessen og Anita S.Grandemo. Styret er ansvarlig for budsjett, opptak, regnskap og vedtekter.

 

§ 2.1 Barnehagens formål og innhold

Barnehagen bygger på grunnleggende verdier i humanistisk og kristen arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet og likeverd. Verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn, og som er forankret i menneskerettighetene.

 

§ 2.2 Verdisyn

Det skal tas hensyn til det enkelte barns sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn.

Barnehagen skal bidra til at barna oppnår mestring i et mangfoldig sosialt og flerkulturelt fellesskap.

 

§ 3.1 Samarbeidsutvalget

I tråd med lov om barnehager skal barnehagen ha samarbeidsutvalg hvor foreldre, ansatte og eier representeres. Samarbeidsutvalget skal være rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen slik at hver gruppe er likt representert. Representantene velges for et år. Barnehagens eier deltar etter eget ønske.

 

§ 3.2 Foreldreråd

Foreldrerådet består av foreldre/foresatte til alle barna i barnehagen. Foreldrerådet skal fremme fellesinteresser og bidra til samarbeidet mellom hjemmet og barnehagen skaper et godt barnehagemiljø. Foreldrerådet velger en eller to representanter med varamedlemmer til samarbeidsutvalget. Foreldrerådet velger også et arbeidsutvalg som bistår ved ulike arrangement gjennom året. Årets første møte i foreldrerådet ledes av styrer/daglig leder. Foreldrerepresentanter med vara, og arbeidsutvalgets sammensetning, velges i dette møte.

Foreldrene gis en stemme for hvert barn, vanlig flertallsvalg. Dersom det er ønskelig stemmes det skriftlig. Saker fra foreldrerådet behandles av barnehagens styre.

 

§ 4 Personal og ansvar

Styrer er barnehagens administrative leder med ansvar for at barnehagen drives etter gjeldende lover og forskrifter, med ansvar for internkontrollsystemer, personalutvikling og opptak av barn. Faglig ledere for henholdsvis Arendal og Grimstad er ansvarlige for aktivitetsplanen gjennom året og veiledning i begge barnehagene.

En pedagog vil være avdelingsleder (henholdsvis i Grimstad og Arendal) med daglig ansvar for barnehagens virksomhet; vaktplaner, skjema for interkontroll mmm.

Barnehagen vil tilstrebe og ansette kompetent personal med vekt på personlig egnethet og formell spisskompetanse innenfor fagfeltene drama, dans, musikk og forming.

 

§ 5.1 Organisering

Barnehagen vil med alle aktivitetsrom være tilgjengelig for barna for å optimalisere barns sosialiserings- og læringsutbytte. Barnet får sin faste pedagog som har ansvaret for individuell læreplan.

 

§ 5.2 Arealnorm

Her følges som et minimum standardnorm for arealutnytting; 4 kvm. leke- og oppholdsareal for barn fra 3-6 år, og 5,3 kvm.for barn i et og toårsalderen. Eier av Matilda AS vil få muligheten til å tilby de største barna større bedre lokaler og uteområder i Grimstad i løpet av våren 2014.

 

§ 6 Åpningstid

Barnehagens regulære åpningstid er fra 07.30 til 16.30, mandag til fredag.

Barnehagen vil ha stengt 3 til 4 uker i juli og på bevegelige helligdager samt jul- og nyttårsaften. Det er avsatt fem planleggingsdager for de ansatte per barnehageår; disse legges fortrinnsvis til starten og slutten av hvert barnehageår.

        

       

§ 7 Oppholdsbetaling

Makstakst følger til enhvertid statens (stortingets) vedtak om makspris. Dette vil normaltjusteres hvert år i januar med varsling et par måneder før.

 

Ekstra dag koster kr. 250,-.

 

Kostpenger per måned er kr.290,- (fra 1.januar 2013). Minstesats for kostpenger er kr.150,-. Dette inkluderer frokost, lunsj (kald/varm), ettermiddagsmåltid og frukt og all servering i forbindelse med tilstelninger (månedlig bursdagsfeiring, og markering av høytider og andre festdager) i barnehagen i oppholdstiden.

 

Bleieordningen er et tilbud om å kjøpe bleier/engangskluter i barnehagen til kr.140,- i måneden for en fulltidsplass.

 

Oppholdsbetalingen er for 11 måneder i året og betales inn forskuddsvis med frist den 15. i måneden. Ved mer enn 30 dagers overskridelse av fristen for oppholdsbetalingen, vil det kunne medføre tap av barnehageplass.

For foresatte med inntekt under 300 000,- gjelder satser fastsatt av henholdsvis Grimstad og Arendal kommune i den grad disse blir kompensert fra kommunen. Det samme gjelder søskenmoderasjon for andre (30% moderasjon) og tredje barn (50% moderasjon).

 

§ 8 Oppsigelse av plass.

Fristen er 3 måneder fra den 1. i måneden. Samme frist gjelder også for endringer av vilkår for barnehageplassen som for eksempel størrelsen på barnehageplassen.

 

§ 9 Opptak

Ved opptak legges vekt på følgende kriterier i prioritert rekkefølge:

1.    Barn med funksjonshemning og med kriterier har fortrinnsrett dersom de kan ha nytte av oppholdet. Det samme gjelder også barn med vedtak etter barnevernslovens §§ 4-12 og 4-4.

2.    Søsken av barn som allerede går i barnehagen.

3.    Barn av foreldre som er syke eller av andre grunner ikke kan ta seg av barnet.

4.    Barn av enslige foreldre.

5.    Barn av foreldre som begge studerer/arbeider.

6.    Barn med dårlige bo og/eller lekeforhold.

 

Barnehagens opptaksområde er fortrinnsvis lokalt, men det åpnes for at familier som er på flyttefot til Grimstad eller Arendal kan søke.

 

      Barnehageplassen beholdes til skolestart.

 

§ 10 Taushetsplikt og opplysningsplikt

For ansatte, eier, studenter/elever og andre som deltar i barnehagens virksomhet

etter § 20 i Lov om barnehager gjelder regler for taushetsplikt i forvaltningslovens § 13a for å verne om forhold av privat karakter som gjelder barn, hjem, andre og ansatte, og opplysningsplikt gjelder etter §§ 21 og 22 i Lov om barnehager når det er grunn til å tro at det skjer mishandling av barn i hjemmet eller andre former for omsorgssvikt. Barnehagen har god kompetanse og gode rutiner for å ivareta utsatte barn.

 

 

§ 11 Helsekontroll av barn og personale.

Før barnet begynner i barnehagen skal foresatte legge fram egenerklæring om barnets helse.

Barnehagens personale legger fram egenerklæring for tuberkulosekontroll i henhold til gjeldende regelverk.

 

§12 Internkontroll

Barnehagen har en virksomhetsplan og rutiner (egen perm for ansatte) som ivaretar sikkerheten og verner om liv og helse i barnehagen. Denne planen rulleres hvert halvår.

 

§13 Organisasjonstilhørighet

Villa Matilda AS følger PBLs lønnsregulativ og hovedavtale. Alle ansatte har pensjonsforsikring i Storebrand. Alle ansatte og barn har ulykkesforsikring gjennom IF.

 

§14 Parkeringsavtale med frikirken i Arendal

Brukere av Villa Matilda, Strømsbu, forplikter seg til å bruke den øverste parkeringsplassen til Frikirken, innkjørsel Vesterveien, når de henter og bringer barn. Her er det god plass og bare noen få meter å gå til barnehagen. Brukere av barnehagen har bare anledning til å bruke denne adkomsten da dette forholdet er en forutsetning for godkjenning av  barnehagedrift i Fredens vei 7.

 

§15 Styret i Villa Matilda AS er ansvarlig for vedtektsendringer når det kreves.

 

 

 

 

 

redigert januar 2014

 

 

Anita S.Grandemo                                                    

 

 

Gunnar Johannessen