Mobbing er handlinger fra voksne og/eller andre barn/unge som krenker en personsopplevelse av å høre til og være betydningsfull for fellesskapet.? Den som blir mobbet og trakassert opplever negative handlinger av andre.? De negative handlingene kan komme fra både enkeltpersoner og/eller fra engruppe.? Den som blir mobbet og trakassert, opplever seg underlegen og har vanskeligfor å forsvare seg. Det er en ubalanse i forholdet mellom de involverte.? Handlingene gjentas over en viss tid og er systematiske.

Barnehagene og skolene i Arendal har rutiner for å forebygge og håndteremobbing. Hovedregelen er at henvendelser fra de involverte knyttet til mobbingskal gå til barnehagen eller skolen, og man skal forvente at barnehagen/skolenhåndterer dem på en god måte. Men det hender at det oppstår saker som ervanskelige å finne en god løsning på.

Beredskapsteamets formål? Beredskapsteamets oppgave skal være å bistå barn, ungdom, foresatte, barnehagerog skoler som opplever alvorlige mobbesaker.? Beredskapsteamet skal kunne bistå barn/ungdom/foresatte som opplever at de ikkefår den hjelpen de mener de har krav på fra barnehagen eller skolen sin i enmobbesak.? Beredskapsteamet skal kunne gi råd til barn, ungdom, foresatte, barnehager ogskoler i mobbesaker.

Beredskapsteamets mandat? Beredskapsteamet skal bistå alle parter i saken i de tilfellene hvor barnehagens ellerskolens ordinære rutiner for å forebygge og håndtere mobbing ikke har ført frem ellerikke er iverksatt.? Beredskapsteamet skal ta inn saker, men ikke ta over saker.? Barnehagen/skolen har ansvar for at sakene blir løst, og skal ha rutiner for å håndterekrenkende adferd/mobbing.? Beredskapsteamet skal koordinere arbeidet med de sakene som meldes inn.Barnehagen/skolen utfører det konkrete arbeidet.

Beredskapsteamets sammensetning? Leder for PPT i Arendal kommune.? En representant fra ambulerende skoleteam i Arendal kommune.? En representant fra forebyggende tjenester i Arendal kommune.? Representanter fra rådmannens stab oppvekst (barnehage og skole).Beredskapsteamet kan kontaktes av? elever? foresatte i barnehage og skole? barnehager og skoler ved enhetsleder? enhetsleder i samarbeid med foresatte/barn eller ungdom? barnehagens og skolens ansatte? andre instanser/hjelpeapparat

 Før en kontakter beredskapsteamet, skal barnehagen eller skolen vedenhetsleder være gjort kjent med saken og ha hatt mulighet til å iverksetteenhetens rutiner for å håndtere mobbing.

Beredskapsteamet kan kontaktes ved å? henvende deg til barnehagen/skolen og be dem ta kontakt med beredskapsteamet? ringe 37013000 og be om å få kontakt med en representant for beredskapsteametmot mobbing? benytte elektronisk kontaktskjema på kommunens hjemmesidehttps://www.arendal.kommune.no/tjenester/barnehage/mobbing-i-barnehagen/ellerhttps://www.arendal.kommune.no/tjenester/skole/mobbing-i-skolen/

Dette skjer når beredskapsteamet kontaktes? Det avtales en oppstartsamtale mellom melder og representanter fraberedskapsteamet så snart som mulig og senest innen 5 virkedager.? Hvis saken ikke er meldt inn i samarbeid med barnehagen/skolen, vilberedskapsteamet kontakte den aktuelle enheten umiddelbart etter oppstartsamtalenmed melder og hente inn informasjon som er relevant for saken.? Foresatte/barn/ungdom kan ha med en person de selv ønsker (støtteperson) påmøtene som bistår i prosessen.? Hvis saken meldes inn av barnehagen/skolen i samarbeid med foresatte, skalbarnehagen/skolen fylle ut informasjonsinnhentingsskjema i forkant avoppstartsamtalen.? På bakgrunn av den informasjonen som framkommer, legger beredskapsteamet enfremdriftsplan for å håndtere saken videre i samarbeid med barnehagen/skolen ogforesatte/barn/ungdom.? Beredskapsteamet er med på evalueringen av de iverksatte tiltakene til situasjonenigjen oppleves som trygg.Mal for oppstartsamtale med beredskapsteamet1. Situasjonsbeskrivelse (hva skjer, hvor skjer det, når, antall involverte, barnets/denunges opplevelse, hva er konsekvensene, foresattes opplevelse)2. Er barnehagen/skolen kjent med saken?3. Hva er prøvd ut?4. Hva ønsker du/dere skal skje videre i saken?5. Hva er viktig for deg/dere at vi gjør først?